กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 25
3 114
4 119
5 87