กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 27
2 37
3 117
4 145
5 74