กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 24
2 32
3 93
4 107
5 86