กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 32
3 143
4 185
5 127