กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สุรินทร์ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 42
2 48
3 172
4 126
5 56