กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 30
2 35
3 96
4 101
5 66