กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.บุรีรัมย์ เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 20
2 55
3 117
4 160
5 101