กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.บุรีรัมย์ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 26
2 50
3 150
4 172
5 57