กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 49
2 51
3 115
4 90
5 76