กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นครราชสีมา เขต 6)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 18
2 31
3 96
4 108
5 81