กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นครราชสีมา เขต 4)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
3 84
4 131
5 161