กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สระแก้ว เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 8
2 20
3 67
4 84
5 90