กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ปราจีนบุรี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 12
2 15
3 38
4 77
5 87