กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ปราจีนบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
2 7
3 47
4 79
5 88