กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 23
2 23
3 72
4 108
5 78