กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 2
3 71
4 102
5 70