กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ตราด)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 15
2 26
3 46
4 71
5 63