กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.จันทบุรี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 21
2 22
3 91
4 81
5 47