กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.จันทบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
2 6
3 30
4 80
5 76