กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ระยอง เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 2
3 31
4 88
5 58