กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ระยอง เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 4
3 60
4 118
5 88