กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สระบุรี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 17
2 10
3 92
4 103
5 100