กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สระบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 9
3 49
4 117
5 51