กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ชัยนาท)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 17
3 48
4 99
5 89