กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สิงห์บุรี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 2
3 55
4 76
5 37