กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ลพบุรี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 14
2 28
3 81
4 101
5 56