กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ลพบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 21
2 13
3 71
4 123
5 63