กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.อ่างทอง)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 12
2 5
3 34
4 89
5 89