กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 6
2 16
3 62
4 115
5 78