กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ปทุมธานี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 7
3 41
4 52
5 40