กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นนทบุรี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 23
3 51
4 65
5 55