กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สมุทรปราการ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
2 3
3 27
4 51
5 44