กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สมุทรปราการ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 8
3 25
4 52
5 60