กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กรุงเทพมหานคร)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 3
3 15
4 21
5 33