กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ยะลา)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 2
3 11
4 13
5 8