กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ปัตตานี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
2 7
3 8
4 9
5 13