กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.พัทลุง)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 20
2 6
3 21
4 6
5 30