กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ตรัง กระบี่)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 28
2 18
3 62
4 35
5 66