กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สงขลา สตูล)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 12
2 8
3 35
4 52
5 29