กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 16
2 28
3 41
4 37
5 54