กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 5
3 10
4 25
5 39