กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.นครศรีธรรมราช)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 17
2 21
3 59
4 59
5 52