กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ประจวบคีรีขันธ์)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 6
2 4
3 9
4 16
5 13