กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.เพชรบุรี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 6
2 2
3 11
4 16
5 20