กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 6
3 5
4 19
5 23