กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.นครปฐม)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
2 17
3 27
4 37
5 38