กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สุพรรณบุรี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 20
3 26
4 48
5 44