กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ราชบุรี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 17
3 67
4 32
5 38