กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.เพชรบูรณ์)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 12
3 51
4 42
5 16