กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 2
2 2
3 43
4 70
5 55